MALİ ANALİZ  VE KREDİ DERECELENDİRME İŞLEMLERİ

Ülke ve sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda yapılan planlamanın çoğu zaman tahsilatların aksaması nedeniyle tam olarak uygulanamadığı görülmektedir. Firmalar bu gibi durumlarda dış kaynağa ihtiyaç duymaktadır ve bu kaynağı da genellikle banka ve diğer finans kurumlarından sağlamaktadır. Dış kaynağın düzenli ve sorunsuz olarak kullanılabilmesi için finans kurumları ile iyi ilişkiler kurulması ve kredi limitlerinin her zaman hazır bulunması yaşanabilecek sürpriz tahsilat sorunlarının aşılmasında çok önemlidir.

KOBİ'lerin büyük çoğunluğunda, yüksek personel maliyeti nedeniyle Finans Müdürü rolünü KOBİ sahibi üstlenmektedir. Bu süreçte, işletmesini yönetmeye ve büyütmeye ayıracağı zamanın önemli kısmını finans işlerinin yönetimi ve takibine ayırmaktadır.

Firmamız, KOBİ'lerin ihtiyacı olan Finans Müdürü pozisyonu ile ilgili outsource hizmet sağlayarak, firmanın yüksek maliyete katlanarak tam zamanlı çalıştıracağı personelden alacağı hizmet yerine, daha uygun maliyetle profesyonel finans yönetimi ve danışmanlığı hizmeti vermeyi, bu hizmeti verirken firmanın tüm finansman giderlerini azaltmayı amaçlamaktadır.

FAALİYET RAPORLARININ YAZILMASI

Kurumun kredilendirilebilmesi için gerekli olan mali tablolar, sektöre ve müşteri tipine göre sisteme girilir veya veri tabanından aktarılabilir. Aktarılan bu veriler üzerinde, istenen değişiklikler yapılabilir ve gerek orjinal halleri, gerekse revize versiyonu üzerinden, gerekli hesaplamalar yapılabilir.

Benzer olarak, sektör ve kredi/ilişki türüne göre, anket dizaynı yapılabilir ve her sektöre göre farklı sorular veya cevap ağırlıkları atanabilir.

Firma bilgileri sisteme girildikten sonra, tanımlanmış kredi politikası çerçevesinde, firmanın derecesi ortaya çıkar ve kredi için alınan teminatın derecesi de katılarak, firmanın genel risk derecesi “risk matrisi” üzerinde takip edilebilir.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır, Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur,Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır,

Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir, Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır, Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır,

Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır, Bu ilkeler çerçevesinde Bütçe Uygulama Sonuçları, Temel Mali Tablolar ve Mali Denetim Sonuçlarının sağlıklı ve gerçekçi bir şekilde oluşturulması için danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 

Faaliyet raporunda;

 • Sorumluluk ilkesi
 • Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
 • Açıklık ilkesi
 • Tam açıklama ilkesi
 • Tutarlılık ilkesi
 • Yıllık olma
 •  

İlkelerine dikkat edilerek hazırlanmaktadır.

 • Stratejik Yönetime Yönelik (Stratejik PlanPerformans Programı Ve Faaliyet Raporu Bağlantısı) Eğitim Verilmesi
 • Performans Denetimi ile Uyumlu Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Faaliyet Raporu Genelgesinin ve Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberinin Yayımlanması
 • Sunulan Hizmetlerin Toparlanması ve Dizayn Edilmesi
 • İdari ve Mali Bilgilerin Toparlanması ve Dizaynı
 • Performansa Yönelik Bilgilerin Toparlanması ve Dizaynı
 • Faaliyet Raporunun Yönetime Sunulması

Faaliyet Raporu Hazırlama İlkelerimiz

 • Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluk bilincinde oluruz,
 • Doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız oluruz,
 • Açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanırız,
 • Bilgilerin eksiksiz olmasına özen gösteririz.

Birim ve İdari faaliyet raporunun hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

FİNANS VE MALİ İŞLERDE ÇALIŞAN PERSONELLERE EĞİTİM HİZMETİ

Şirketin yapısına ve çalışma düzenine uygun olarak geliştirdiğimiz Teşhis metodumuza göre; şirketin bünyesinde uygulamalı Eğitimler ile uygulamalara geçeriz. Yaptığımız bu uygulamalar ise bizim 3-T olan TEDAVİ metodumuzu oluşturur.

Uygulama yaparken Üst Yönetimin talep ve beklentilerini dikkate alarak, çalışmalarımızı sürdürürüz. Çalışmalarımızı Raporlar ile planladığımız sürelerde, sadece Üst Yönetim (Yönetim Kurulu Başkanı & CEO) ile paylaşırız. Yetki-Görev-Sorumluluk çerçevesinde personeller ile iletişim kurar ve birlikte çalışmalarımızı yürütürüz.

Projelerimiz ağırlıklı olarak CFO Hizmetlerini kapsamaktadır.  Finans ve mli işler çalışan personele eğitime yönelik danışmanlık hizmetimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz

TÜRK LİRASI VE DÖVİZ KREDİLERİ ALANINDA HİZMET

Doğru yatırım ve doğru finansman kararı vermek için mevcut durumun bütün yönleriyle incelenerek yapılan çalışmalardır. Yıllardır içinde bulunduğumuz reel sektör hakkındaki tecrübelerimizle, mevcut durumun tespitini yaptığımız kurum ve/veya kuruluşun tüm yönleriyle incelenmesi değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır.

Pek çok reel sektör firmaları kendi özkaynakları ile finanse edemeyecekleri büyümü projelerine yönelik fırsatları değerlendirmek amacıyla dış kaynağa ihtiyaç duyuyorlar. Kredi verebilecek ve/veya sermayedar olabilecek yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları nezdinde yapılacak finansman koşullarının etüd çalışmalarına yönelik hizmetlerdir.