Fizibilite raporu ve nakit akış tablosunun hazırlanması

Finansal analizler yatırımcılara da finans kurumlarına da büyük avantaj sağlar. Özellikle karlı ve rasyonel projeler bu şekilde analiz edildiğinde ve çıkan sonuçlar doğru şekilde aktarıldığında yatırımcılar daha düşük öz kaynak katkısı ile karlılıklarını maksimize edebilir. Finans kurumları da projelere, önlerini daha net görmek sureti ile, daha bilinçli şekilde girip portföy risklerini minimize edebilirler. Böylelikle özellikle sermaye ve/veya teminat yetersizliği nedeni ile gerçekleşmeyen kimi projeler finanse edilebilir. Olabilecek ve doğal olarak daha fazla bilinçli yatırımcının önü açılacaktır. Türkiye’de genel olarak finans kuruluşların proje bazlı finansmana sıcak bakmadığı ve teminata kredi verdiği gibi bir kanaat mevcuttur. Düşüncem odur ki doğru analiz edilip iyi yapılandırılmış projeler bu durumun değişmesine katkıda bulunacaktır

Projelerin finansal değerlendirmesi yatırımcılar ve finansman kuruluşları açısından kritik önem taşımaktadır. Bu çalışma pek çok farklı amaca hizmet eder:

 • Proje nakit akışını çıkartıp, nakit akışın yapısı ve gücü hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Nakit akışının her dönem için borç geri ödeme kapasitesini tespit etmek. Nakit akışının yapısına uygun borç geri ödeme yapısını oluşturmak.

 • Proje performansını ölçmek (karlılık, proje değeri, sermaye geri dönüş süresi vb.).

 • Projelerdeki majör riskleri tespit etmek ve projeye en uygun (optimum) risk yapısını oluşturmak.

 • Optimum Borç/Öz Kaynak seviyesini tespit etmek ve yatırımcı sermaye karlılığını geliştirmek.

• Projenin farklı kapasitelerde veya iş modellerinde yapılması alternatifleri var ise karşılaştırma yapabilmek. (Ölçek Analizi)

• Projenin finanse edilebilirliğini (bankabilite) geliştirmek

Finansal Tabloların oluşturulması: Projenin girdileri belirlendikten sonra aşağıda belirtilen tabloların oluşturulması gerekir. Bu tabloların temel amacı projenin yaratacağı tahmin edilen nakit akışını çıkartabilmektir

 1. Bütçe a. Makine&Ekipman maliyetleri ve zamanlamaları

b. Nakliye, Montaj ve Eğitim maliyetleri ile zamanlamaları

c. İnşaat maliyetleri ve zamanlamaları

d. Proje Zaman Çizelgesi

2. Proje Gelirleri

3. Toplam Faaliyet Giderleri

4. Amortisman Tablosu

5. İşletme Sermayesi İhtiyacı Tablosu

6. Yatırım Planı ve Fonlama Yapısı

7. Borçlanma ve Borç Geri Ödeme Tablosu***

8. Gelir Tablosu

9. Net Nakit Akışı* (Finansman Öncesi Bakış/Tamamı Öz Kaynak)

10. Net Net Nakit Akışı** (Finansman Sonrası Bakış/ SPV Öz Kaynak Karlılığı)

11. Bilanço

Şirket kuruluş izin aşamaları

1.   Başvuru dilekçesi

2.   Kuruluş başvuru formu,

3.   Depolanacak ürüne ilişkin piyasa yapısının, mevcut bir lisanslı depodan ayrı olarak depo kurulmasını gerektirecek nitelik ve düzeyde bulunduğuna, ekonomik ihtiyaç ve etkinlik şartlarının uygun olduğuna dair gerekçeli rapor,

4.   3 adet noter onaylı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmış şirket ana sözleşmesi,

5.   Şirket sermayesinin en az 1 Milyon TL’sinin ödendiğine dair banka dekontu[1],

6.   Lisanslı depo işletmesinin gerçek kişi ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin 5300 sayılı Kanunun yedinci maddesinde aranılan şartları taşıdıklarına ve kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna, mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumlarının bulunmadığına dair beyan,

7.   Lisanslı depo işletmesinin tüzel kişi ortaklarının kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna, mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumun bulunmadığına dair beyan,

8.   Tüzel kişi ortakların serbest muhasebeci mali müşavirlerce veya Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda yeminli mali müşavir ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen veya onaylanan son bir yıla ait bilanço, gelir gider tablosu ile istenilen ek mali tabloları, [2],

 9.   Yabancı uyruklu kurucu ve ortakların, Türk gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartları taşıdığına dair bulundukları ülke yetkili makamlarınca onanmış bilgi ve belgelerin noterce tasdikli çevirileri,


10.  Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler[3].

 


[1]  Bu dekontun, tescil aşamasında ilgili ticaret sicili memurluğuna ibrazı zorunludur. 1 Milyon TL’yi aşan ilave sermaye tutarı, şirketin faaliyet izni için başvurma tarihine kadar tamamlanabilir.
[2] Kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri bu belgeleri sunmak zorunda değildir.
[3] Bakanlık kuruluş başvuru ve işlemlerinde, ihtiyaç gördüğü formların doldurulmasını ve sunulmasını isteyebilir

LİSANSLI DEPO KURULUŞ DİLEKÇESİ (YENİ KURULAN) EK-1
GERÇEK KİŞİLER TARAFINDAN SUNULACAK BEYANNAME EK-2
LİSANSLI DEPO İŞLETMESİ KURULUŞ BAŞVURU FORMU EK-3

TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN SUNULACAK BEYANNAME EK-4-Şirket kuruluş izin aşamaları

-Yatırım Kredisi teklif süreçlerinin yürütülmesi

İş modelinin ve proje kontrat yapısının incelenmesi

Finansman/Refinansman yapısının belirlenmesi

Temel proje sözleşmelerinin, bankanın talep edeceği hususları içerek şekilde oluşturulması için müzakere desteği verilmesi

Bankalar için bilgilendirici dokümanların hazırlanması

Finansman için ön protokol, finansman ve teminat dokümanlarının hazırlanmasında destek verilmesi

Temel proje sözleşmelerinin finansman ile ilgili içeriklerinin müzakere edilmesi

Özel inceleme sürecinde koordinasyonun sağlanması

Finansman planının hazırlanması

Kredi kapsamında,

·       Yeni kurulacak işletmelerden Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği kapsamında kuruluş izni alan firmalara,

·        Kurulu işletmelerden ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı olan lisanslı depolara,

o    İnşaat yatırımlarına (depo, silo vb.),

o    Makine / ekipman (elevatör, kantar, fan, jeneratör, forklift, vinç, soğuk hava, iklimlendirme ve havalandırma üniteleri, depo içi bölmeler, raf sistemleri vb.) alımlarına yönelik, kredi ürünleri sunulmaktadır.

10/02/2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine Ziraat Bankasınca ;
 50 Milyon TL’ye kadar, %75 Faiz İndirimli 7 Yıl Vadeli Yatırım Kredisi Kullandırılmaktadır.
Ayrıca işletme dönemince de aynı karar kapsamında %50 faiz indirimli işletme kredisi kullandırılmaktadır.

-Yatırım teşvik belge hazırlama işlemleri

Muratgro ve Danışmanlık olarak,yatırım teşvik belgesi alımı, takibi, sonuçlandırılması, revize işlemleri, belgenin doğru kullanımı, eğitim verilmesi ve kapama aşaması ile, kapandıktan sonraki sürecin yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.Yatırım teşvik belgesi yatırımcıya bina inşaat harcamalarında ve makine teçhizat alımlarında, destekler sağlar. Yatırım teşvik belgesi kullanan firmalar, dört buçuk yıl boyunca kdv muafiyeti, sgk teşviki, kurumlar vergisi indirimi, faiz desteği, gümrük vergisi gibi avantajlardan yararlanabilir. Türkiye, yatırım teşvikleri bakımından altı bölgeden oluşmaktadır. Teşvik haritası ve yatırım sektörüne göre destekler verilmektedir. 

-Ruhsat alma aşamaları

Yapı ruhsatı alma aşamaları, hazırlanan belge ve projelerle müracaatın yapılması ile başlıyor. İlgili ruhsat memuru tarafından belgeler doğrultusunda hazırlanan projelerin kanun ve yönetmeliklere uygunluğu inceleniyor. inşa edilen yapıların resmi olarak bittiğini gösteren, gerekli prosedürlere ve başlangıç aşamasında sunulan projeye uygunluğunu gösteren, güvenli olduğu onaylanan belgelerdir.

-Zemin etüt ve Proje aşamaları (Mimari,Statik,Mekanik,Elektrik )

Zemin Etüdü yapmanın amacı, ilgili arsanın / alanın yapı öncesinde gerekli analizlerini yapmaktır. Bu analizler ile o bölgenin kayaç yapısına, bu kayaçların deprem karşısında gösterdiği duruşa, bahse konu bölgenin fay hattında olup olmadığını veya fay ile olan mesafesinin belirlenmesi gibi etkenler nedeniyle önemlidir. O bölgede yapılan sondajlar ile çeşitli derinliklerden örnekler alınarak kayaç tipleri tespit edilerek, zeminin sertliği, su ile etkileşime girildiğinde verdikleri tepkiler, yeraltı suyu bulunup bulunmadığı gibi veriler de öğrenilmektedir. Bu veriler ışığında alanın inşaata elverişli olup olmadığı belirlenmektedir. Özellikle Silo inşaatlarında büyük önem taşımaktadır.

Mimari proje (Yetkin,Mimar)
Statik proje (Yetkin,İnşaat mühendisi)
Zemin iyileştirme(Yetkin,inşaat mühendisi&jeoloji müh/Jeofizik müh ile birlikte)
Mekanik tesisat projesi,(Yetkin,Makine mühendisi)
Elektrik tesisat projesi(Yetkin,Elektrik mühendisi)
Harita teknik uygulama sorumluluğu (Yetkin,Harita mühendisii)
Projelerin ilgili meslek odalarına onaylatılması(Yetkin,Mimar,Elk,Mak.İnş.Müh)

-İnşaat süreçlerinin her aşaması

Tüm bina kaba inşaat kalemleri'nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması
Tüm ince inşaat kalemleri'nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması
Tüm elektrik ve mekanik tesisat kalemlerinin projesine uygun olarak yapılmış olması
Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri. faaliyet izin süreci içeresinde denetlemeye geldiklerinde tüm inşaat süreçlerin eksiksiz olması.

-Personel alım süreçleri ve eğitimleri

Lisanslı depoculuk faaliyetlerine uygun gerekli sayıda ve nitelikteki idari ve yardımcı personel ile tartıcı ve diğer teknik personelin istihdamının sağlanması. Personelin isim, unvan, görev ve sorumlulukları ile iş tanımlarını gösterir personel ve organizasyon şemasının hazırlanarak personel eğitimlerinin verilmesi.

-İşyeri sigorta ve emtia poliçelerinin hazırlanması

İş yeri sigortası, demirbaş eşyalar, iş yeri binası, cam ve emtea, makine-tesisat vb varlıklarınızı bir paket şeklinde bir araya getirilen, otomatik güvenceler dahilinde, meydana gelebilecek risklere karşılık teminat altına alır.9 Nis 2020ya Kefalet  sigortası  hazırlaması ve ya

abonman sigorta ;  Lisanslı depo işleticileri, lisans koşulu olarak işletme tesisleri ve lisanslı depoculuk faaliyeti kapsamında depoladığı ürünler için yönetmelikte belirlenen rizikolara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Depolanan ürün için düzenlenen sigorta poliçesinde, poliçe lehdarı, hasarın meydana geldiği tarihteki mudîdir.

             Lisanslı bir depoda sigorta kapsamına giren bir hasar meydana gelmesi durumunda, lisanslı depo işleticisi bu durumu ve muhtemel zarar miktarını derhal Bakanlığa ve ilgili sigorta şirketine bildirir. Zarar hesabında, ilgili ürünün hasar gördüğü tarihte borsada oluşan ortalama fiyat; borsa ortalama fiyatı tespit edilemiyorsa Bakanlıkça ilgili ürün için belirlenen yurt içi ve/veya yurt dışı referans borsa veya borsalarda oluşan ortalama fiyat esas alınır.

             Lisanslı depo işleticisi hukuken geçerli bir mazereti olmadıkça hasarın tespitini takiben en geç beş iş gününde istenen tüm belgeleri ilgili sigorta şirketine iletmek, sigorta şirketi de belgelerin ulaşmasını takiben en geç on iş gününde mudîye ödemek zorundadır.

             Bu Kanun kapsamında öngörülen sigorta sözleşmelerinin feshedilmesi sonucunu doğuracak bir nedenin ortaya çıkması durumunda, ilgili sigorta şirketi bunu derhal Bakanlığa ve lisanslı depo işletmesine bildirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmesinin feshi, ancak söz konusu bildirimin Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.

             Hazine Müsteşarlığı, bu Kanun kapsamında sigorta yapacak sigorta şirketlerinde aranılacak nitelikleri ve bu niteliklere uyan sigorta şirketlerini her yıl nisan ayında belirler ve Bakanlığa bildirir.

 Sigortalının bildireceği ve sigorta dönemi içinde gerçekleştireceği poliçeye konu depo kapasitesine göre yetkili bakanlığın  belirlediği emtia bedeli üzerinden hazırlanan ve yetkili bakanlığa teslim edilmek üzere verilen poliçedir. Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart ve süre çerçevesinde olmak kaydıyla  periyodik olarak depo kapasitesini bildirerek teminat altındadır. Poliçe dönemi sonunda, minimum ve depo primi aşan kısmı peşin olarak tahsil edilir. Poliçelerin süresi genellikle bir yıldır.

 -Teminat Mektubu ve ya Kefalet  sigortası  hazırlama

Bu Kanuna göre lisanslı depo işletmek üzere lisans almak için müracaat edenler, depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin %15’inden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen tutarda lisanslı depo teminatı vermek zorundadır. Toplam teminat tutarı içerisinde gayrimenkul rehni oranı, yönetmelikle düzenlenir.  Bakanlık, lisanslı depo teminat tutarlarını tamamlatmaya yetkilidir.Burada teminat mektubu, kelet sigortası ve ya gayrimenkul ipotek rehin verebilir.

-Lisans alma ; Faaliyet izin süreçleri

Lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak için Bakanlıktan depoculuk lisansı alınması zorunludur. Bakanlıktan lisans alınmadan lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunulamaz, lisanslı depo veya lisanslı depo işletmesi izlenimini verecek hiçbir isim, unvan, işaret ve benzerleri kullanılamaz.

 Bir lisanslı depo işletmesinde iki ya da daha fazla çeşit ürünün depolanması için bir lisans düzenlenebilir. Lisansta hangi ürünlerin depolanabileceği ve bunların azamî kapasiteleri gösterilir.  Bu lisans, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilir Depoculuk lisansı devredilemez ve lisanslı depo işletmesinin tüm şubeleri aynı lisans kapsamında çalışır.

 Lisanslı depo işletmesi aynı zamanda yetkili sınıflandırma faaliyetinde de bulunmak isterse, yetkili sınıflandırıcı lisansı depoculuk lisansından ayrı olarak düzenlenir.

 Şirket unvanının ve depolama kapasitesinin değiştiği hallerde lisans değişikliği yapılması zorunludur. Lisansın değiştirilmesi ve yenilenmesi de lisans alınmasıyla aynı esas ve usûle tâbidir.Depo işleticisine, faaliyet iznini gösterir lisans verilirken aranılacak belge ve bilgiler yönetmelikte gösterilir.